21.01.2021

Τεύχος διακήρυξης : Προμήθεια εξοπλισμού για τη συναρμολόγηση μεταλλικών ικριωμάτων ξυλοτύπου

ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΡ. 02/2021
ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
για την επιλογή αναδόχου για την
προμήθεια εξοπλισμού για τη συναρμολόγηση
μεταλλικών ικριωμάτων ξυλοτύπου
ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΜΥΚΗΝΑΪΚΗ ΑΚΡΟΠΟΛΗ ΤΙΡΥΝΘΑΣ – ΦΑΣΗ Δ»
CPV: 44212315-0
Κριτήριο Ανάθεσης : η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά επί τη βάσει της
τιμής
Προϋπολογισμός: 27.000,00 € μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ
Καταληκτική Ημερομηνία Υποβολής Προσφορών: 03/02/2021

 

Αναλυτικά τεύχος διακήρυξης ΔΙΑΥΓΕΙΑ 

Νέα