28.12.2017

Διενέργεια δημόσιου ηλεκτρονικού τακτικού διαγωνισμού για την «Προμήθεια και Τοποθέτηση ξύλινων κουφωμάτων και ερμαρίων»

Διενέργεια Δημόσιου Ηλεκτρονικού Τακτικού Διαγωνισμού με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά επί τη βάσει της τιμής, για την ανάθεση της προμήθειας και τοποθέτησης ξύλινων κουφωμάτων και ερμαρίων (υποέργο 3) στα πλαίσια ολοκλήρωσης της πράξης «Στερέωση - αποκατάσταση - ανάδειξη και επανάχρηση Φρουρίου Μπούρτζι στο Ναύπλιο», ενταγμένης στο Ε. Π. «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΣΠΑ 2014-2010)», εκτιμώμενου συνολικού προϋπολογισμού έως του ποσού των εκατόν τριάντα τριών χιλιάδων οκτακοσίων εβδομήντα ευρώ και ενενήντα επτά λεπτών (133.870,97 €) μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. ή εκατόν εξήντα έξι χιλιάδων ευρώ (166.000,00 €) συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%.

Οι προσφορές υποβάλλονται μέχρι την 04-02-2018 και ώρα 22:00 (καταληκτική ημερομηνία). Προσφορές που θα κατατεθούν μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα είναι εκπρόθεσμες, δεν αξιολογούνται αλλά επιστρέφονται. Ημερομηνία διενέργειας διαγωνισμού ορίζεται η 05-02-2018. Η αποσφράγιση του κυρίως φακέλου των προσφορών θα πραγματοποιηθεί την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού.

αναλυτικά στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ  

Νέα