26.05.2017

ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΡ. 3931 /2017 για την Προμήθεια «Εξειδικευμένων Οικοδομικών Υλικών»

ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΡ.  3931 /2017 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ για την Προμήθεια «Εξειδικευμένων Οικοδομικών Υλικών»

ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟΤΟΥ ΕΡΓΟΥ  «Στερέωση - αποκατάσταση - ανάδειξη και επανάχρηση Φρουρίου Μπούρτζι στο Ναύπλιο»

 Κριτήριο Ανάθεσης : η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά επί τη βάσει της τιμής

Προϋπολογισμός: 41.955,00 € μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ,  με δικαίωμα προαίρεσης έως του συνολικού ποσού των 50.000,00 € μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ Ημερομηνία Διενέργειας Διαγωνισμού: 09-06-2017 Καταληκτική Ημερομηνία Υποβολής Προσφορών: 08-06-2017

Περισσότερα ΔΙΑΥΓΕΙΑ 

Νέα