25.05.2020

Διαγωνισμός για προμήθεια «Συνήθων Οικοδομικών Υλικών»

ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΡ.  4 /2020

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

για την επιλογή αναδόχου για την Προμήθεια

«Συνήθων Οικοδομικών Υλικών»

ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «Ανάδειξη Κάστρου Πιάδα, Νέας Επιδαύρου, Δ. Επιδαύρου, Π.Ε. Αργολίδας»

CPV: 14212000-0 (Άμμος, λιθόκοκκοι, χαλίκι, λιθοτρίμματα και λιθόσκονη, κροκάλες, αμμοχάλικο, τεμαχισμένοι ή θρυμματισμένοι λίθοι, μείγματα αμμοχάλικου και άλλα αδρανή υλικά)  & 44111200-3 (Τσιμέντο) & 14622000-7 (Χάλυβας) & 44111900-0 (Κεραμικές πλάκες) & 24213000-0 (Ένυδρη άσβεστος) & 44111100-2 (Τούβλα).

Κριτήριο Ανάθεσης : η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά

επί τη βάσει της τιμής

Προϋπολογισμός: 58.994,00 € μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ

Καταληκτική Ημερομηνία Υποβολής Προσφορών: 09-06-2020

 

Αναλυτικά η διακήρυξη ΔΙΑΥΓΕΙΑ

Νέα