17.02.2021

Διαγωνισσμός για την μίσθωση ανυψωτικών μηχανημάτων (γερανοφόρων οχημάτων)

ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΡ 01 / 2021


ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΑΝΟΙΚΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΜΕΣΩ ΕΣΗΔΗΣ (ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ)


για την επιλογή αναδόχου για την Παροχή Γενικής Υπηρεσίας με τίτλο:
«Mίσθωση ανυψωτικών μηχανημάτων (γερανοφόρων οχημάτων)»
ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΥΠΟΕΡΓΟΥ 2 ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ «ΜΥΚΗΝΑΪΚΗ ΑΚΡΟΠΟΛΗ ΤΙΡΥΝΘΑΣ – ΦΑΣΗ Δ»
CPV: 45510000-5
Κριτήριο Ανάθεσης : η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά επί τη βάσει της τιμής
Προϋπολογισμός: 64.516,13 € μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ
Καταληκτική Ημερομηνία Υποβολής Προσφορών: 10/03/2021
Ημερομηνία Διενέργειας Διαγωνισμού: 17/03/2021

Αναλυτικά ΔΙΑΎΓΕΙΑ

Νέα