07.09.2017

Απόφαση διενέργειας συνοπτικού διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου για την υπηρεσία τοποθέτησης μονώσεων

Διενέργεια συνοπτικού διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου για την υπηρεσία τοποθέτησης μονώσεων, για τις ανάγκες εκτέλεσης του υποέργου 1 «Στερέωση – αποκατάσταση – ανάδειξη και επανάχρηση Φρουρίου Μπούρτζι στο Ναύπλιο» της ομώνυμης Πράξης, ενταγμένης στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία», με βάση τις διατάξεις του Ν.4412/2016 «Δημόσιες συμβάσεις έργων, προμηθειών και υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» (ΦΕΚ 147/Α’/08.08.2016)

Διαβάστε αναλυτικά στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ 

Νέα