11.01.2021

Διακήρυξη διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου σχετικά με την υπηρεσία «Αποκομιδή, Μεταφορά και Διάθεση Άχρηστων Οικοδομικών Υλικών»

ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΡ. 1 /2021
ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
για την επιλογή αναδόχου για τις Υπηρεσίες «Αποκομιδής, Μεταφοράς και Διάθεσης Άχρηστων Οικοδομικών Υλικών»
ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ « Στερέωση - αποκατάσταση - ανάδειξη και επανάχρηση Φρουρίου Μπούρτζι στο Ναύπλιο »
CPV: 90511000-2 (Υπηρεσίες αποκομιδής απορριμμάτων)
Κριτήριο Ανάθεσης : η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά επί τη βάσει της τιμής
Προϋπολογισμός: 36.000,00 €πλέον Φ.Π.Α. 24% , με δικαίωμα προαίρεσης έως του συνολικού ποσού των 43.000,00 € πλέον Φ.Π.Α
Καταληκτική Ημερομηνία Υποβολής Προσφορών: 25-01-2021

Αναλυτικά το τεύχος ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ   

Νέα