09.01.2018

Προμήθεια και Τοποθέτηση ξύλινων κουφωμάτων και ερμαρίων ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Προμήθεια και Τοποθέτηση ξύλινων κουφωμάτων και ερμαρίων

ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «Στερέωση – Αποκατάσταση –Ανάδειξη και επανάχρηση φρουρίου Μπούρτζι στο Ναύπλιο»

 CPV:

44221000-5: Παράθυρα, πόρτες και συναφή είδη

44221111-6 Μονάδες διπλών υαλοπινάκων

Κριτήριο Ανάθεσης : η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά επί τη βάσει της τιμής

Προϋπολογισμός: 133.870,97 € μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ

Ημερομηνία Διενέργειας Διαγωνισμού: 05 - 02 - 2018

Καταληκτική Ημερομηνία Υποβολής Προσφορών: 04 - 02 - 2018

 

Αναλυτικά στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ 

Σχέδια κουφωμάτων με AutoCad 2014

https://we.tl/US6W9WxhaM

 

 

Νέα