11.09.2020

Διαγωνισμός για «Mίσθωση ανυψωτικών μηχανημάτων (γερανοφόρων οχημάτων)»

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΡ 01 /2020

ΜΕ ΑΝΟΙΚΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΜΕΣΩ ΕΣΗΔΗΣ (ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ)

 

Η Εφορεία Αρχαιοτήτων Αργολίδας

Προκηρύσσει

Ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό για την επιλογή αναδόχου για την Παροχή Γενικής Υπηρεσίας με τίτλο:

«Mίσθωση ανυψωτικών μηχανημάτων (γερανοφόρων οχημάτων)»

ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΥΠΟΕΡΓΟΥ 2 ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ «ΜΥΚΗΝΑΪΚΗ ΑΚΡΟΠΟΛΗ ΤΙΡΥΝΘΑΣ – ΦΑΣΗ Δ»

 

Προϋπολογισμός: 64.516,13 € μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: 28/09/2020

 Διάρκεια σύμβασης: έως την 30η Νοεμβρίου 2023

 

Αναλυτικά η διακήρυξη στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ

Νέα