24.05.2017

Διενέργεια συνοπτικού διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου για την προμήθεια εξειδικευμένων οικοδομικών υλικών για τις ανάγκες εκτέλεσης του υποέργου 1 "Στερέωση – αποκατάσταση – ανάδειξη και επανάχρηση Φρουρίου Μπούρτζι στο Ναύπλιο"

Τη διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά επί τη βάσει της τιμής, για την προμήθεια Εξειδικευμένων Οικοδομικών Υλικών στο πλαίσιο του έργου «Στερέωση - αποκατάσταση - ανάδειξη και επανάχρηση Φρουρίου Μπούρτζι στο Ναύπλιο», ενταγμένου στο Ε. Π. «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΣΠΑ 2014-2010)», εκτιμώμενου συνολικού προϋπολογισμού σαράντα ενός χιλιάδων εννιακοσίων πενήντα πέντε ευρώ 41.955,00 €) μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ

Περισσότερα ΔΙΑΎΓΕΙΑ

Νέα