08.01.2021

Απόφαση διενέργειας συνοπτικού διαγωνισμού «Αποκομιδής, Μεταφοράς και Διάθεσης Άχρηστων Οικοδομικών Υλικών»

Απόφαση διενέργειας συνοπτικού διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου για την υπηρεσία «Αποκομιδής, Μεταφοράς και Διάθεσης Άχρηστων Οικοδομικών Υλικών», για τις ανάγκες εκτέλεσης του υποέργου 1 «Στερέωση – αποκατάσταση – ανάδειξη και επανάχρηση Φρουρίου Μπούρτζι στο Ναύπλιο» της ομώνυμης Πράξης, ενταγμένης στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία», με βάση τις διατάξεις του Ν.4412/2016 «Δημόσιες συμβάσεις έργων, προμηθειών και υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» (ΦΕΚ 147/Α’/08.08.2016) και
ειδικότερα του άρθρου 117 αυτού και σύμφωνα με:

αναλυτικά η απόφαση στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ 

Νέα