28.09.2020

Δημόσιος διαγωνισμός για «Ενοικίαση και Τοποθέτηση Ικριωμάτων»

ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΡ. 2 /2020


ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΟΙΚΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΕΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΚΑΤΩΤΕΡΟ ΤΟΥ ΟΡΙΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΕΝΩΣΙΑΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ (ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ)
για την επιλογή αναδόχου για την Υπηρεσία
«Ενοικίαση και Τοποθέτηση Ικριωμάτων»
ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

«Ανάδειξη Κάστρου Πιάδα, Νέας Επιδαύρου, Δ. Επιδαύρου, Π.Ε. Αργολίδας»

CPV: Ικριώματα 44212310-5
Κριτήριο Ανάθεσης : η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά επί τη βάσει της τιμής
Προϋπολογισμός: 100.000,00 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%
Ημερομηνία Διενέργειας Διαγωνισμού: 26 - 10 - 2020
Καταληκτική Ημερομηνία Υποβολής Προσφορών: 21 - 10 – 2020

Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και από εθνικούς πόρους στο πλαίσιο του Ε.Π. «Πελοπόννησος 2014-2020».

Αναλυτικά το τεύχος διακήρυξης στην ΔΙΑΥΓΕΙΑ 

Νέα