14.05.2021

Προκήρυξη πρόσληψης εργατοτεχνικού προσωπικού της πράξης «Μυκηναϊκή Ακρόπολη Τίρυνθας–φαση Δ΄»

Προκήρυξη πρόσληψης εργατοτεχνικού προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για την υλοποίηση του υποέργου 1 της πράξης «Μυκηναϊκή Ακρόπολη Τίρυνθας–φαση Δ΄», που υλοποιείται με τη μέθοδο της αρχαιολογικής αυτεπιστασίας

Αναλυτικά η προκήρυξη ΔΙΑΥΓΕΙΑ 

Νέα