14.02.2018

ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΡ. 2/ 2018 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ για την Υπηρεσία «Τοποθέτηση δαπέδων»

ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΡ.  2/ 2018

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ για την επιλογή αναδόχου για την Υπηρεσία «Τοποθέτηση δαπέδων»

ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ  «Στερέωση - αποκατάσταση - ανάδειξη και επανάχρηση Φρουρίου Μπούρτζι στο Ναύπλιο»

CPV: 45432110-8  (Εργασίες επίστρωσης δαπέδων)

Κριτήριο Ανάθεσης : η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά επί τη βάσει της τιμής

Προϋπολογισμός: Έως του ποσού των 58.278.50 € μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ

Ημερομηνία Διενέργειας Διαγωνισμού: 1-03-2018

Καταληκτική Ημερομηνία Υποβολής Προσφορών: 28-02-2018

 

Αναλυτικά το τεύχος στην ΔΙΑΥΓΕΙΑ 

 

Αναλυτικά παράρτημα Α Β και Γ 

Νέα