23.09.2020

Ηλεκτρονικός Δημόσιος Τακτικός Ανοικτός Διαγωνισμός για την «Ενοικίαση και Τοποθέτηση Ικριωμάτων»

ΠΕΡΙΛΗΨΗ της υπ. αρ. 2/2020 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Ο φορέας Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού – Εφορεία Αρχαιοτήτων Αργολίδας –διενεργεί Ηλεκτρονικό Δημόσιο Τακτικό Ανοικτό Διαγωνισμό, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά επί τη βάσει της τιμής, για την «Ενοικίαση
και Τοποθέτηση Ικριωμάτων» (CPV: 44212310-5: «Ικριώματα).
Ο προϋπολογισμός είναι 80.645,16 € (μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.)

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΤΗ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΠΥΛΗ ΤΟΥ ΕΣΗΔΗΣ  28-09-2020

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ  29-09-2020     08:00

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ  21-10-2020 Ημέρα Τετάρτη & ώρα 22:00 μμ 

ΑΝΑΛΥΤΙΚΆ Η ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ  ΣΤΗ ΔΙΑΥΓΕΙΑ  

Νέα