30.05.2018

για την Προμήθεια και Τοποθέτηση «Ειδικών μεταλλικών κατασκευών»

ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΡ. 4/ 2018

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

για την επιλογή αναδόχου για την Προμήθεια και Τοποθέτηση

«Ειδικών μεταλλικών κατασκευών»

ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

«Στερέωση - αποκατάσταση - ανάδειξη και επανάχρηση Φρουρίου Μπούρτζι στο Ναύπλιο»

CPV: 44316510-6 Σιδηρουργικά είδη

Κριτήριο Ανάθεσης : η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά επί τη βάσει της τιμής

Προϋπολογισμός: Έως του ποσού των 59.895,00 € μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ

Ημερομηνία Διενέργειας Διαγωνισμού: 14-06-2018

Καταληκτική Ημερομηνία Υποβολής Προσφορών: 13-06-2018

 

Αναλυτικά το τεύχος στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ 

 

Σχέδια 

 

Νέα