13.02.2018

Διενέργεια συνοπτικού διαγωνισμού για την τοποθέτησης δαπέδων στο Φρούριο Μπούρτζι

Διενέργεια συνοπτικού διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου για την υπηρεσία τοποθέτησης δαπέδων, για τις ανάγκες εκτέλεσης του υποέργου 1 «Στερέωση – αποκατάσταση – ανάδειξη και επανάχρηση Φρουρίου Μπούρτζι στο Ναύπλιο» της ομώνυμης Πράξης, ενταγμένης στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία».

Διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά επί τη βάσει της τιμής, για την ανάθεση της υπηρεσίας τοποθέτησης  δαπέδων του υποέργου 1 «Στερέωση - αποκατάσταση - ανάδειξη και επανάχρηση Φρουρίου Μπούρτζι στο Ναύπλιο» της ομώνυμης Πράξης, ενταγμένης στο Ε. Π. «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΣΠΑ 2014-2010)», εκτιμώμενου συνολικού προϋπολογισμού έως του ποσού των πενήντα οκτώ χιλιάδων διακοσίων εβδομήντα οκτώ ευρώ και πενήντα λεπτών (58.278,50 €) μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, ήτοι εβδομήντα δύο χιλιάδων διακοσίων εξήντα πέντε ευρώ και τριάντα τεσσάρων λεπτών (72.265,34€) συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24 %.

περισσότερα στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ 

 

 

Νέα