24.05.2017

Διενέργεια συνοπτικού διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου για την προμήθεια συνήθων οικοδομικών υλικών για τις ανάγκες εκτέλεσης του υποέργου 1 "Στερέωση – αποκατάσταση – ανάδειξη και επανάχρηση Φρουρίου Μπούρτζι στο Ναύπλιο"

Τη διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά επί τη βάσει της τιμής, για την προμήθεια Συνήθων Οικοδομικών Υλικών στο πλαίσιο του υποέργου 1 «Στερέωση - αποκατάσταση - ανάδειξη και επανάχρηση Φρουρίου Μπούρτζι στο Ναύπλιο» της ομώνυμης Πράξης, ενταγμένης στο Ε. Π. «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΣΠΑ 2014-2010)», εκτιμώμενου συνολικού προϋπολογισμού πενήντα χιλιάδων οχτακοσίων πέντε ευρώ και πενήντα λεπτών (50.805,50 €) μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.

Περισσότερα στη ΔΙΑΎΓΕΙΑ 

 

Νέα