26.05.2020

Διαγωνισμός για προμήθεια «Εξειδικευμένων Οικοδομικών Υλικών»

ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΡ.  5 /2020

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

για την επιλογή αναδόχου για την Προμήθεια

«Εξειδικευμένων Οικοδομικών Υλικών»

ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ  «Ανάδειξη Κάστρου Πιάδα, Νέας Επιδαύρου, Δ. Επιδαύρου, Π.Ε. Αργολίδας»

CPV: 44921210-7 (Σκόνη ασβέστου) & 14630000-6 (Σκωρίες, σκωρίες υψικαμίνου, σιδηρούχα απορρίμματα και υπολείμματα) & 24957200-9 (Συνθετικές πρόσθετες ύλες για τσιμεντοκονιάματα, ασβεστοκονιάματα ή σκυροδέματα).

Κριτήριο Ανάθεσης : η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά

επί τη βάσει της τιμής

Προϋπολογισμός: 49.864,00 € μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ

Καταληκτική Ημερομηνία Υποβολής Προσφορών: 09-06-2020

 

 

Αναλυτικά στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ 

Νέα