06.05.2020

Διενέργεια συνοπτικού διαγωνισμού για την υπηρεσία «τοποθέτησης αρμολογημάτων»

Τη διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά επί τη βάσει της τιμής, για την ανάθεση της υπηρεσίας «τοποθέτησης αρμολογημάτων» του υποέργου 1 «Στερέωση - αποκατάσταση - ανάδειξη και επανάχρηση Φρουρίου Μπούρτζι στο Ναύπλιο» της ομώνυμης Πράξης, ενταγμένης στο Ε. Π. «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΣΠΑ 2014-2010)», εκτιμώμενου συνολικού προϋπολογισμού έως του ποσού των πενήντα εννέα χιλιάδων τριακοσίων εξήντα ευρώ (59.360,00 €) μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, ήτοι εβδομήντα τρεις χιλιάδες εξακόσια έξι ευρώ και σαράντα λεπτά (73.606,40 €) συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%, με δικαίωμα προαίρεσης έως του συνολικού ποσού των εξήντα χιλιάδων ευρώ (60.000,00 €) μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, ήτοι εβδομήντα τεσσάρων χιλιάδων τετρακοσίων ευρώ (74.400,00€) συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%.

Οι προσφορές υποβάλλονται μέχρι την 21η-05-2020 και ώρα 14:00 (καταληκτική ημερομηνία).

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ Η ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΑΥΓΕΙΑ 

Νέα