07.09.2017

Απόφαση διενέργειας συνοπτικού διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου για την υπηρεσία ενοικίασης και τοποθέτησης ικριωμάτων

Διενέργεια συνοπτικού διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου για την υπηρεσία ενοικίασης και τοποθέτησης ικριωμάτων για τις ανάγκες εκτέλεσης του υποέργου 1 «Στερέωση – αποκατάσταση – ανάδειξη και επανάχρηση Φρουρίου Μπούρτζι στο Ναύπλιο» της ομώνυμης Πράξης, ενταγμένης στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία», με βάση τις διατάξεις του Ν.4412/2016 «Δημόσιες συμβάσεις έργων, προμηθειών και υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» (ΦΕΚ 147/Α’/08.08.2016)

Αναλυτικά στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ 

Νέα