02.06.2020

Μετάθεση της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών για « ΜΕΤΑΦΟΡΑΣΕΥΠΑΘΩΝ ΚΑΙ ΒΑΡΕΩΝ ΕΚΘΕΜΑΤΩΝ TOY ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟY ΜΟΥΣΕΙΟY ΑΡΓΟΥΣ»

Μετάθεση της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών καθώς και της ημερομηνίας διενέργειας του συνοπτικού διαγωνισμού επιλογής αναδόχου για την «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΕΥΠΑΘΩΝ ΚΑΙ ΒΑΡΕΩΝ ΕΚΘΕΜΑΤΩΝ TOY ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟY ΜΟΥΣΕΙΟY ΑΡΓΟΥΣ» ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΥΠΟΕΡΓΟΥ 1 «ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΥΠΑΘΩΝ ΚΑΙ ΒΑΡΕΩΝ ΕΚΘΕΜΑΤΩΝ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΑΡΓΟΥΣ» της Πράξης «ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΑΡΓΟΥΣ» με κωδ. MIS 5034824 ενταγμένης στο Ε.Π. Πελοπόννησος 2014- 2010, λόγω της αργίας του Αγίου Πνεύματος, που ισχύει για το Δημόσιο Τομέα, στις 8.6.2020, ώστε να διασφαλιστεί η συμμετοχή όλων των ενδιαφερόμενων προς εξασφάλιση του δημόσιου συμφέροντος.


Η νέα καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών θα είναι πλέον η 09.06.2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 14:00.

Ως νέα ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού ορίζεται η 12.06.2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00.

Αναλυτικά η απόφαση ΔΙΑΥΓΕΙΑ 

 

 

 

Νέα