11.05.2018

Διενέργεια συνοπτικού διαγωνισμού για την "ενοικίαση και τοποθέτηση ικριωμάτων" στο Μπούρτζι

ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΡ.    3 /2018

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

για την «Ενοικίαση και Τοποθέτηση Ικριωμάτων»

ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

«Στερέωση - αποκατάσταση - ανάδειξη και επανάχρηση Φρουρίου Μπούρτζι στο Ναύπλιο»

CPV:  Ικριώματα 44212310-5

Κριτήριο Ανάθεσης : η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά επί τη βάσει της τιμής

Προϋπολογισμός: Έως του ποσού των 18.350,00 € μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ

Ημερομηνία Διενέργειας Διαγωνισμού: 29-05-2017

Καταληκτική Ημερομηνία Υποβολής Προσφορών: 28-05-2017

 

αναλυτικά το τεύχος διακήρυξης στην ΔΙΑΥΓΕΙΑ 

 

Νέα