20.03.2020

ΑΠΟΦΑΣΗ Διενέργεια συνοπτικού διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου για την υπηρεσία «τοποθέτησης αρμολογημάτων»

ΑΠΟΦΑΣΗ

Διενέργεια συνοπτικού διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου για την υπηρεσία «τοποθέτησης αρμολογημάτων», για τις ανάγκες εκτέλεσης του υποέργου 1 «Στερέωση – αποκατάσταση – ανάδειξη και επανάχρηση Φρουρίου Μπούρτζι στο Ναύπλιο» της ομώνυμης Πράξης, ενταγμένης στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία», με βάση τις διατάξεις του Ν.4412/2016 «Δημόσιες συμβάσεις έργων, προμηθειών και υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» (ΦΕΚ 147/Α’/08.08.2016) και ειδικότερα του άρθρου 117 αυτού και σύμφωνα

Αναλυτικά ΔΙΑΥΓΕΙΑ 

Νέα