26.05.2017

ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΡ. 3930 /2017 Προμήθεια «Συνήθων Οικοδομικών Υλικών» ΕΡΓΟΥ «Στερέωση - αποκατάσταση - ανάδειξη και επανάχρηση Φρουρίου Μπούρτζι στο Ναύπλιο» (1)

ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΡ.  3930 /2017

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ για την Προμήθεια «Συνήθων Οικοδομικών Υλικών»

ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ   «Στερέωση - αποκατάσταση - ανάδειξη και επανάχρηση Φρουρίου Μπούρτζι στο Ναύπλιο»

 CPV: 14212000-0 (Άμμος, λιθόκοκκοι, χαλίκι, λιθοτρίμματα και λιθόσκονη, κροκάλες, αμμοχάλικο, τεμαχισμένοι ή θρυμματισμένοι λίθοι, μείγματα αμμοχάλικου και άλλα αδρανή υλικά)  & 

44111200-3 (Τσιμέντο) & 14622000-7 (Χάλυβας) & 44111900-0 (Κεραμικές πλάκες) & 24213000-0 (Ένυδρη άσβεστος) & 44111100-2 (Τούβλα)

 Κριτήριο Ανάθεσης : η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά επί τη βάσει της τιμής

 Προϋπολογισμός: 50.805,50 € μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ,  με δικαίωμα προαίρεσης έως του συνολικού ποσού των 58.000,00 € μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ

Περισσότερα ΔΙΑΥΓΕΙΑ  

Νέα