05.03.2021

Διαγωνισμός για επιλογή αναδόχου για «Αποκομιδή, Μεταφορά και Διάθεση Άχρηστων Οικοδομικών Υλικών» για ο Μπούρτζι

ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΡ. 3 /2021
ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
για την επιλογή αναδόχου για τις Υπηρεσίες
«Αποκομιδής, Μεταφοράς και Διάθεσης Άχρηστων Οικοδομικών Υλικών»
ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ« Στερέωση - αποκατάσταση - ανάδειξη και επανάχρηση Φρουρίου Μπούρτζι στο Ναύπλιο »
CPV: 90511000-2 (Υπηρεσίες αποκομιδής απορριμμάτων)
Κριτήριο Ανάθεσης : η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά επί τη βάσει της τιμής
Προϋπολογισμός: 36.000,00 €πλέον Φ.Π.Α. 24% , με δικαίωμα προαίρεσης έως του συνολικού ποσού των 43.000,00 € πλέον Φ.Π.Α
Καταληκτική Ημερομηνία Υποβολής Προσφορών: 22-03-2021
Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και από εθνικούς πόρους στο πλαίσιο του Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» (ΕΣΠΑ 2014-2020)

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ 

Νέα