21.06.2017

ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ για την επιλογή αναδόχου για τις Υπηρεσίες «Θαλάσσιες Μεταφορές Οικοδομικών Υλικών»

ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΡ 4824 /2017 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ για την επιλογή αναδόχου για τις Υπηρεσίες «Θαλάσσιες Μεταφορές Οικοδομικών Υλικών» ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

«Στερέωση - αποκατάσταση - ανάδειξη και επανάχρηση Φρουρίου Μπούρτζι στο Ναύπλιο»

CPV:Υπηρεσίες σκαφών για τη μεταφορά βαρέων φορτίων(60651400-0)

Κριτήριο Ανάθεσης : η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά επί τη βάσει της τιμής

 Προϋπολογισμός: 48.000 € μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, με δικαίωμα προαίρεσης έως του συνολικού ποσού των 54.000 € μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ

Ημερομηνία Διενέργειας Διαγωνισμού: 06-07-2017

Καταληκτική Ημερομηνία Υποβολής Προσφορών: 05-07-2017

Αναλυτικά το τεύχος διακήρυξης ΔΙΑΥΓΕΙΑ 

Νέα