08.09.2017

Διαγωνισμός για την «ενοικίαση και τοποθέτηση ικριωμάτων»

Συνοπτικός διαγωνισμός για την «ενοικίαση και τοποθέτηση ικριωμάτων» στο πλαίσιο του έργου  «στερέωση - αποκατάσταση - ανάδειξη και επανάχρηση φρουρίου μπούρτζι στο Ναύπλιο» Τεύχος διακήρυξης αρ.  5 /2017

Συνοπτικός διαγωνισμός για την «ενοικίαση και τοποθέτηση ικριωμάτων» στο πλαίσιο του έργου  «στερέωση - αποκατάσταση - ανάδειξη και επανάχρηση φρουρίου μπούρτζι στο Ναύπλιο» Τεύχος διακήρυξης αρ.  5 /2017

Κριτήριο Ανάθεσης : η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά επί τη βάσει της τιμής

Προϋπολογισμός: Έως του ποσού των 18.350,00 € μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ

Ημερομηνία Διενέργειας Διαγωνισμού: 22-09-2017

Καταληκτική Ημερομηνία Υποβολής Προσφορών: 21-09-2017

Αναλυτικά το τεύχος στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ

Νέα