04.03.2021

Απόφαση για την επαναδιενέργεια συνοπτικού διαγωνισμού για την «Αποκομιδή, Μεταφορά και Διάθεση Άχρηστων Οικοδομικών Υλικών»

ΑΠΟΦΑΣΗ

Επαναδιενέργεια συνοπτικού διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου για την υπηρεσία «Αποκομιδής, Μεταφοράς και Διάθεσης Άχρηστων Οικοδομικών Υλικών», για τις ανάγκες εκτέλεσης του υποέργου 1 «Στερέωση – αποκατάσταση – ανάδειξη και επανάχρησηΦρουρίου Μπούρτζι στο Ναύπλιο» της ομώνυμης Πράξης, ενταγμένης στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία», με βάση τις διατάξεις του Ν.4412/2016 «Δημόσιες συμβάσεις έργων, προμηθειών και υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» (ΦΕΚ 147/Α’/08.08.2016) και ειδικότερα του άρθρου 117 αυτού

Τη επαναδιενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά επί τη βάσει της τιμής, για την ανάθεση της υπηρεσίας «Αποκομιδής, Μεταφοράς και Διάθεσης Άχρηστων Οικοδομικών Υλικών» του
υποέργου 1 «Στερέωση - αποκατάσταση - ανάδειξη και επανάχρηση Φρουρίου Μπούρτζι στο Ναύπλιο» της ομώνυμης Πράξης, ενταγμένης στο Ε. Π. «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΣΠΑ 2014-2010)», εκτιμώμενου συνολικού προϋπολογισμού έως του ποσού των τριάντα έξι χιλιάδων ευρώ (36.000,00 €) μησυμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%, ήτοι σαράντα τέσσερις χιλιάδες εξακόσια σαράντα ευρώ (44.640,00 €) συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24 %, με δικαίωμα προαίρεσης έως του συνολικού ποσού των σαράντα τριών χιλιάδων ευρώ (43.000,00 €) μη συμπεριλαμβανομένου
του ΦΠΑ 24%, ήτοι πενήντα τριών χιλιάδων τριακοσίων είκοσι ευρώ (53.320,00€)
συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%.

 

 

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ 

Νέα