23.04.2018

Προκήρυξη πρόσληψης προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δίκαιου

Προκήρυξη πρόσληψης προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δίκαιου ορισμένου χρόνου για το έργο ‘’ΣΤΕΡΕΩΣΗ  ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣ ΑΝΑΔΕΙΞΗ- ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΗ ΦΡΟΥΡΙΟΥΜΠΟΥΡΤΖΙ ΣΤΟ ΝΑΥΠΛΙΟ’’

Αναλυτικά η προκήρυξη στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ 

 

Νέα