20.05.2020

Διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού επιλογής αναδόχου για την «Παροχή Υπηρεσιών Μεταφοράς Ευπαθών και Βαρέων Εκθεμάτων του Αρχαιολογικού Μουσείου Άργους»

Διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού επιλογής αναδόχου για την «Παροχή Υπηρεσιών Μεταφοράς Ευπαθών και Βαρέων Εκθεμάτων του Αρχαιολογικού Μουσείου Άργους» στο πλαίσιο του Υποέργου 1  της Πράξης «ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΑΡΓΟΥΣ»

 

Η ΕΦΑ Αργολίδας ανακοινώνει τη διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά επί τη βάσει της τιμής, για την ανάθεση της «Παροχής Υπηρεσιών Μεταφοράς Ευπαθών και Βαρέων Εκθεμάτων του Αρχαιολογικού Μουσείου Άργους» στο πλαίσιο του Υποέργου 1 της Πράξης «ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΑΡΓΟΥΣ», ενταγμένης στο Ε.Π. Πελοπόννησος 2014-2010 με κωδ. MIS 5034824.

Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στο ποσό των πενήντα επτά χιλιάδων επτακοσίων σαράντα ευρώ και τριάντα τριών λεπτών (57.740,33€) μη  συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, ήτοι εβδομήντα μία χιλιάδες πεντακόσια ενενήντα οκτώ ευρώ και ένα λεπτό (71.598,01€) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%.

Η δαπάνη θα βαρύνει τις πιστώσεις της πράξης «Εκσυγχρονισμός Αρχαιολογικού Μουσείου Άργους» από την ΣΑΕ 2019ΕΠ02610022, που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και από Εθνικούς Πόρους στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Πελοπόννησος 2014-2020».

Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών είναι η 08-06-2020, ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:00. Η ημερομηνία και ώρα αυτή θα αποδεικνύεται αποκλειστικά και μόνο από το πρωτόκολλο εισερχομένων της Υπηρεσίας. Προσφορές που υποβάλλονται ή περιέχονται στην Υπηρεσία μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα, θεωρούνται εκπρόθεσμες, δεν αξιολογούνται και επιστρέφονται χωρίς να αποσφραγιστούν.

Ως ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού ορίζεται η 09-06-2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00 στα γραφεία της ΕΦΑ Αργολίδας στο Ναύπλιο, Πλατεία Συντάγματος, τκ 21100.

Η αποσφράγιση του κυρίως φακέλου των προσφορών θα πραγματοποιηθεί την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού.

 

 

Αναλυτικά η Απόφαση στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ

Αναλυτικά το τεύχος της Διακήρυξης του Διαγωνισμού στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ

Νέα