30.05.2018

Τεύχος διακήρυξης για προμήθεια «Ειδικών κρυστάλλων»

ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΡ. 5/ 2018

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

για την επιλογή αναδόχου για την Προμήθεια

«Ειδικών κρυστάλλων»

ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

«Στερέωση - αποκατάσταση - ανάδειξη και επανάχρηση Φρουρίου Μπούρτζι στο Ναύπλιο»

CPV: 39299200-6 (Γυαλί ασφαλείας)

Κριτήριο Ανάθεσης : η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά επί τη βάσει της τιμής

Προϋπολογισμός: Έως του ποσού των 14.580 € μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ

Ημερομηνία Διενέργειας Διαγωνισμού: 14-06-2018

Καταληκτική Ημερομηνία Υποβολής Προσφορών: 13-06-2018

αναλυτικά το τεύχος στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ 

 

Σχέδια 

01.1_100_Φ1_ΚΡΥΣ.pdf and 9 more files

Νέα