08.09.2017

Διαγωνισμός για επιλογή αναδόχου για την υπηρεσία «Τοποθέτηση Μονώσεων» στο Μπούρτζι

Διαγωνισμός για επιλογή αναδόχου για την υπηρεσία «Τοποθέτηση Μονώσεων» στο πλαίσιο του έργου  «Στερέωση - αποκατάσταση - ανάδειξη και επανάχρηση Φρουρίου Μπούρτζι στο Ναύπλιο»

CPV: Εργασίες θερμομόνωσης (45321000-3),

Εργασίες υδατοστεγάνωσης (45261420-4)

Κριτήριο Ανάθεσης : η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά επί τη βάσει της τιμής

Προϋπολογισμός: Έως του ποσού των 43.311,00 € μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ

Ημερομηνία Διενέργειας Διαγωνισμού: 22-09-2017

Καταληκτική Ημερομηνία Υποβολής Προσφορών: 21-09-2017

ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΡ.  6 /2017

Διαβάστε αναλυτικά στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ

Νέα