11.12.2019

Διενέργεια συνοπτικού διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου για την προμήθεια «εξειδικευμένων οικοδομικών υλικών»

Τη διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά επί τη βάσει της τιμής, για την ανάθεση της προμήθειας των «εξειδικευμένων οικοδομικών υλικών» του υποέργου 1 «Στερέωση - αποκατάσταση - ανάδειξη
και επανάχρηση Φρουρίου Μπούρτζι στο Ναύπλιο» της ομώνυμης Πράξης, ενταγμένης στο Ε. Π. «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΣΠΑ 2014-2010)», εκτιμώμενου συνολικού προϋπολογισμού έως του ποσού των τριάντα τεσσάρων χιλιάδων διακοσίων ογδόντα ένα ευρώ και εξήντα λεπτών (34.281,60 €) μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, ήτοι σαράντα δύο χιλιάδων πεντακοσίων εννέα ευρώ και δεκαοκτώ λεπτών (42.509,18€) συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24 %, με δικαίωμα προαίρεσης έως το 25% των επιμέρους ποσοτήτων κάθε υλικού και έως του συνολικού ποσού της διακήρυξης.

Οι προσφορές υποβάλλονται μέχρι την 09-01-2020 και ώρα 14:00 (καταληκτική ημερομηνία). Προσφορές που θα κατατεθούν μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα είναι εκπρόθεσμες, δεν αξιολογούνται αλλά επιστρέφονται. Ημερομηνία διενέργειας διαγωνισμούορίζεται η 10η-01-2020. Η αποσφράγιση του κυρίως φακέλου των προσφορών θα πραγματοποιηθεί την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού.

Αναλυτικά ο διαγωνισμός στην ΔΙΑΥΓΕΙΑ 

............................................................

ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΡ.  1 /2020

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

για την επιλογή αναδόχου για την Προμήθεια

«Εξειδικευμένων Οικοδομικών Υλικών»

ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

«Στερέωση - αποκατάσταση - ανάδειξη και επανάχρηση Φρουρίου Μπούρτζι στο Ναύπλιο»

CPV: 44921210-7 (Σκόνη ασβέστου) & 14630000-6 (Σκωρίες, σκωρίες υψικαμίνου, σιδηρούχα απορρίμματα και υπολείμματα) & 24957200-9 (Συνθετικές πρόσθετες ύλες για τσιμεντοκονιάματα, ασβεστοκονιάματα ή σκυροδέματα)

Κριτήριο Ανάθεσης : η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά επί τη βάσει της τιμής

Προϋπολογισμός: 34.281,60 € μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ

Καταληκτική Ημερομηνία Υποβολής Προσφορών: 09-01-2020

Αναλυτικά στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ 

...............................................................

 

Διευκρινήσεις σχετικά με ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΡ. 1/2020 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ για την Προμήθεια «Εξειδικευμένων Οικοδομικών Υλικών» στο πλαίσιο του έργου «Στερέωση - αποκατάσταση - ανάδειξη και επανάχρηση Φρουρίου Μπούρτζι στο Ναύπλιο».

Περισσότερα στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ 

 

 

Νέα