26.09.2019

Έγκριση του Πρακτικού 2 Κατακύρωση της σύμβασης για τον Συνοπτικό διαγωνισμό 1/2019 :

Έγκριση του Πρακτικού 2 αποσφράγισης Φακέλου «Αποδεικτικά Μέσα - Δικαιολογητικά Κατακύρωσης» και Κατακύρωση της σύμβασης για τον Συνοπτικό διαγωνισμό 1/2019 : «Μηχανική επεξεργασία μαρμάρου σε ειδικά διαμορφωμένα αρχιτεκτονικά μέλη για τον σηκό της Θόλου Επιδαύρου».

Αναλυτικά ΔΙΑΥΓΕΙΑ 

Νέα