15.06.2018

Διαγωνισμός για την «Ενοικίαση και Τοποθέτηση Ικριωμάτων» στο Μπούρτζι

ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΡ.    6/2018

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

για την «Ενοικίαση και Τοποθέτηση Ικριωμάτων»

ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

«Στερέωση - αποκατάσταση - ανάδειξη και επανάχρηση Φρουρίου Μπούρτζι στο Ναύπλιο»

CPV:  Ικριώματα 44212310-5

Κριτήριο Ανάθεσης : η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά επί τη βάσει της τιμής

Προϋπολογισμός: Έως του ποσού των 31.500,00 € μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ

Ημερομηνία Διενέργειας Διαγωνισμού: 03-07-2018

Καταληκτική Ημερομηνία Υποβολής Προσφορών: 02-07-2018

 

αναλυτικά η διακήρυξη στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ 

Νέα