21.01.2021

Απόφαση την ανάθεση της προμήθειας εξοπλισμού για τη συναρμολόγηση μεταλλικών ικριωμάτων ξυλοτύπου

Διενέργεια συνοπτικού διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου για την ανάθεση τηςπρομήθειας εξοπλισμού για τη συναρμολόγηση μεταλλικών ικριωμάτων ξυλοτύπου, για τις ανάγκες
του έργου «Μυκηναϊκή ακρόπολη Τίρυνθας – Φάση Δ΄» με βάση τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 «Δημόσιες συμβάσεις έργων, προμηθειών και υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» (ΦΕΚ 147/Α/08.08.2016) και ειδικότερα του άρθρου 117 αυτού

Ο συνολικός προϋπολογισμός της ως άνω προμήθειας ανέρχεται στο ποσό των είκοσι επτά χιλιάδων ευρώ (27.000,00 €) μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, ήτοι τριάντα τριών χιλιάδων τετρακοσίων ογδόντα ευρώ (33.480,00 €) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%. Η δαπάνη θα βαρύνει τις πιστώσεις της πράξης «Μυκηναϊκή ακρόπολη Τίρυνθας – Φάση Δ΄» με κωδικό MIS 5026194 της ΣΑΕ 2018ΣΕ11410000, που συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρ. Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης) και από εθνικούς πόρους μέσω του ΠΔΕ και θα ενταχθεί στο διακριτό τμήμα «Προστασία – Ανάδειξη Μνημείων».

Αναλυτικά ΔΙΑΥΓΕΙΑ  

Νέα